Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:
1.1. Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky elektronického obchodu www.armysoft.sk záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné, avšak kupujúci údaje v objednávke môže zmeniť.

Predávajúci:

Firma:

APOLOGY s. r. o.
Pionierska 423/19

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 54138230
DIČ: 2121585290
IČ DPH: SK2121585290

Obchodný register: Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka: 42670/R
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 28.10.2021

ODBERNÉ MIESTO:

Pionierska 423/19
018 41 Dubnica nad Váhom
mail: info@armysoft.sk
mobil: +421 950 730 730

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:

tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.armysoft.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým kupujúcim ( objednávateľom ), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.armysoft.sk

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.armysoft.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Spôsob objednávania tovaru – uzatváranie kúpnej zmluvy:
2.1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.armysoft.sk, osobne na odbernom mieste alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle: +421 950 730 730. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

2.2. V prípade zistenia vyššej ceny po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky” má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka či termínu dodania tovaru pred potvrdením objednávky. Až po udelení súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.3. Oznámenie potvrdenia objednávky predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky! Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky! Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom ( obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod. ) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 12 hodín od doručenia objednávky ( tovar nesmie byť ešte expedovaný – odoslaný ) predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci je povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby kupujúceho, žiadať o zálohovú platbu, a to najmä pri objednávkach v hodnote vyššej ako 1000€.

Práva a povinnosti predávajúceho:
3.1.Predávajúci je povinný:

kupujúcemu dodať tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
kupujúcemu odovzdať doklady ( najneskôr do 7 dní ), ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
odovzdať kupujúcemu najneskôr 7 dní od prevzatia tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad) .
3.2. Predávajúci má právo:

na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo:

stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 kalendárnych dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Práva a povinnosti kupujúceho:
4.1. Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
4.2.Kupujúci má právo:

na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Dodacie a platobné podmienky:
5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

5.2. Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu kupujúceho. Dodanie tovaru výrobcom predávajúcemu je od 1 – 30 pracovných dní ( závisí od toho či je tovar na sklade ). Preto je predávajúci povinný informovať kupujúceho o stave jeho objednávky telefonicky alebo mailom a taktiež o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je dopravca povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis) za prítomnosti kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.7. Ceny v e-shope sú vždy aktuálne, sú zmluvné a konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak objedná tovar za cenu zverejnenú omylom, alebo zle zobrazeným počtom kusov na sklade v dôsledku chyby informačného systému, je firma APOLOGY s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. ARMYSOFT v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

– cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadnuje nákupnú cenu)
– u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
– zľava na tovar presahuje viac ako 20%, bez toho aby bol tovar súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom

V prípade pochybností, či je tovar skutočne na sklade, zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru či počte kusov, je kupujúci povinný nás kontaktovať a informáciu o správnosti dostupnosti a ceny si overiť.

Presné znenie : Pokyny pri prevzatí tovaru

Na základe typu prepravnej spoločnosti prosím dodržte nasledujúce pokyny:

Pokiaľ je tovar poškodený je potrebné zachovať , celý obalový material spolu so štítkom .

Ceny v českých korunách sú uvádzané s DPH.

Pri objednávkach mimo SR je povinná platba vopred. Cena dopravy bude vypočítaná podľa váhy balíka.

Príklady:

do 3,00 kg
do 10,00 kg
do 20,00 kg
do 31,50 kg 10,00 €
13,10 €
15,15 €
16,70 €
DHL alebo Poštový kuriér:

Vizuálne skontrolujte, či je obal neporušený a nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Balík nemusíte pred kuriérom rozbalovať.

Ak zistíte zjavné poškodenie, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte – “odmietnuté – TOVAR POŠKODENÝ”.

V prípade poškodenia túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na tel: +421 950 730 730, popr. e-mail: info@armysoft.sk

Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená.

V prípade poškodenia samotného tovaru po rozbalení bezodkladne najneskôr však nasledujúci pracovných deň túto skutočnosť oznámte na tel: +421 950 730 730, popr. e-mail: info@armysoft.sk

Platba u kuriéra v hotovosti alebo kartou.

TOPTRANS alebo GEISS:

Pri prevzatí spotrebiča skontrolujte stav obalu, spotrebič rozbaľte za prítomnosti vodiča a prekontrolujte či výrobok nie je mechanicky poškodený a či zodpovedá Vami objednanému modelu!

Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená. Ak zistíte závadu, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte – “odmietnuté – TOVAR POŠKODENÝ”.

V prípade poškodenia túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na tel: +421 950 730 730, popr. e-mail: info@armysoft.sk

V prípade poškodenia spíšte škodový zápis a ihneď nás kontaktujte. Najneskôr však nasledujúci pracovný deň.

Na neskoršie reklamácie v zmysle mechanického poškodenia nebude braný ohľad.

V prípade, že tovar nebude pred kuriérom skontrolovaný budú všetky mechanické poškodenia zamietnuté.

Platba u kuriéra v hotovosti alebo kartou.

5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží pribalený záručný list ( tam kde je nutný ) a faktúru. Pokiaľ tak nieje dostane faktúru e-mailom alebo poštou .

5.9. Spôsoby platieb:

V hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste Dubnici nad Váhom
Platba na dobierku kuriérskou ADR službou
Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho
Online platba
Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme výlučne so spoločnosťami ktoré majú na to oprávneniesme oprávnený poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov . Pri splátkach je akontáciu možné platit iba prevodom dobierka nieje možná .

Cena dopravy sa Vám zobrazí na konci objednávky , kedy ju následne je potrebné potvrdiť . Každý druh tovaru má určenú prepravnú spoločnosť a cenu za prepravu .
5.10. : Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou uvedenou v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udanie dôvodu a požadovať vrátenie kúpnej ceny v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. najneskôr však do 14 kalendárnych dní.

6.5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa kupujúcemu vráti v celej výške na účet kupujúceho, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

6.7. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, preto je kupujúci povinný o záujem týchto služieb informovať predávajúceho. Ak tak neurobí predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.8. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.9. Pokiaľ nebola objednávka stornovaná pred expedíciou – odoslaním . Vyhradzujeme si právo účtovaním prepravných nákladov . Nakoľko má zákazník dostatočne dlhú dobu na stornovanie objednávky . A vzniká nám týmto škoda .

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Osobné údaje a ich ochrana
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do Českej republiky za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade podľa zákona č. 122/2013 Z.z. osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

kupujúci je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
8.9. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa zákona č. 122/2013 Z.z., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
využívaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku
poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. d) 9.8.na účely priameho marketingu
8.11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia
a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 podľa zákona č. 122/2013 Z.z.. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor
8.12. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.
Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.13. Ak kupujúci nežije, jeho práva, si môže uplatniť blízka osoba.
Požiadavky kupujúceho podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. splní predávajúci bezplatne.
Informácie podľa § 20 a zákona č. 122/2013 Z.z. predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.14. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z.a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 zákona 122/2013 Z.z. predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby.

9.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len “O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov“) a to do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

9.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

9.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle reklamačných podmienok , vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby.

9.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle reklamačných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

9.7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle reklamačných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

9.8. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

9.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v reklamačných podmienkach , odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

9.11. Pre úpravu a doplnenie novely zákona 1.2.2022 č. 190 z roku 2003 Z.z. o zbraniach a strelive, nie je možné uplatniť reklamáciu pre niektoré diely ako napr. hlaveň, záver, rám hlavne kde je vyrazené výrobné číslo zbrane. Týka sa to zbraní kat.D podľa §7 odstavec 1 písmeno a,d,i, k.

Recenzie u výrobkov
10.1. Vyhradzujeme si právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

Záverečné ustanovenia
11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.6.. Prípadné spory medzi ARMYSOFT a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou podľa zákona 391/2015 Z.z. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenie sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt info@armysoft.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporov.

11.7. Pre kúpu na IČO neplatí zákon o ochrane spotrebitela . Pri kúpe na IČO sa predaj riadi podla Obchodného zákonníka , ktorý si obchodník určuje sám . Obchodné podmienky pre nákup na IČO zasielame na vyžiadanie .

11.8. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 09.10.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.